Описание и правила на играта


Квадрошах е игра за четирима играчи разделени в отбори по двама. Може да се играе и от двама или трима играчи при същите правила.

Макар и с участието на четирима играчи, правилата в Квадрошах са запазени почти непроменени от тези в шахмата. Това прави безпроблемно навлизането в играта на хора вече владеещи шахмат. Едновременно с това принципът на отборната борба, играта с двойни ходове, формата на игралното поле, както и няколкото нови правила правят Квадрошах не просто вариант на шахмата, а една нова игра с възможности за разнообразни тактически действия, усложнена стратегия и с важно влияние на взаимодействието между партньорите.

Игрална дъска

Игралната дъска е съставена от шахматно разположени бели и черни полета и представлява правоъгълник от 9 реда по 16 полета всеки. Полето на първият ред в първа колона е черно, следващото в реда - бяло, и така алтернативно до края на реда. Вторият ред започва с бяло поле, следващият - с черно и т.н. Тази игрална дъска може да се получи чрез долепяне една до друга на две дъски за шахмат, като след осмия ред се добави още един идентичен на първия. Така се образуват две зони: зона А - полетата от първа до осма колона, и зона В - полетата от девета до шестнадесета колона.
Трябва да се отбележи, че за разлика от шахматната дъска, добавянето на девети ред прави дъската за Квадрошах несиметрична спрямо центъра си. Това означава, че при завъртането й на 180 градуса няма да се получи еквивалентна дъска. Двете страни на дъската може да се разпознаят по различините й ъглови полета - в първа колона крайните полета са черни, в шестнадесета - бели. Така може да се определи и местоположението на зоните. Зона А се намира откъм страната на дъската с две черни ъглови полета, а зона В - откъм срещуположната страна с две бели ъглови полета.

Фигури и начална позиция

Играе се с два комплекта фигури за шахмат - по един комплект за всяка зона. Началното подреждане на фигурите в зоните (виж фигурата) е като в шахмата - белите фигури са на ред 1 и 2, като на първия последователно се нареждат топ, кон, офицер и т.н., а пред тях - пешките. Черните фигури се подреждат аналогично на ред 8 и 9. Единственото различие от началната позиция в шахмата се отнася до зона А, където царете и цариците са с разменени места - царете са на четвърта колона, а цариците - на пета. Така се постига симетрия на разположението на фигурите относно граничната линия между двете зони.
Поради липсата на симетрия спрямо центъра на дъската, началната позиция на белите и черните зависи от ориентацията на дъската. Лесно за запомняне правило е, че ъгловото поле вдясно на белите е бяло, а вдясно на черните - черно.

Цел на играта

Играта на Квадрошах, както и в шахмата, завършва с победа за белите или черните, или пък с реми. Побеждава отборът, който вземе един от противниковите царе. С други думи - правилото за мат на царя не е валидно, а той трябва да бъде отстранен от дъската по шахматните правила за отстраняване, прилагани и за другите фигури. Реми се постига както в шахмата. Реми чрез пат, обаче, е невъзможно, поради специфичните правила за игра с царя (виж по-долу).

Правила за движение на фигурите

Правилата за придвижване на различните фигури, правилата за взимане, превръщане на пешка на крайна линия, правилото ан-пасан и т.н. са същите както при шахмата, но има и някои съществени особености. Всеки играч контролира фигурите намиращи се само в една от зоните (собствената). Фигурите могат да бъдат премествани както в собствената зона, така и да преминават свободно в зоната на партньора. В случай, че фигура премине границата между зоните партньорът поема контрола върху нея.

В Квадрошах различия в правилата за придвижване на фигурите има единствено при игра с царя.

  • Царят, за разлика от всички други фигури, не може да напуска своята зона. Така във всяка от двете зони до края на играта има само по един бял и един черен цар.
  • Друго правило съществено различаващо играта с царя от тази при шахмата е, че при Квадрошах той може да преминава през и взима на бити полета.
  • Следствие от горното правило е, че рокадата може да се извършва без значение дали в зоната й има бити полета или пък царят е под шах. Останалите изисквания за рокада са непроменени. (Да споменем все пак, че в рокадата могат да участват само топовете от зоната на съответния цар.)

Ред на извършване на ходовете

Всеки от играчите прави по един ход, като реда на извършване е по посока на часовниковата стрелка.

Играта започва с ход на белите в зона А. Следва ход на черните в същата зона, нов ход на черните в зона В и завършване на първия тур с ход на белите в зона В. Така играта продължава с извършване на двойни ходове - два последователни хода от единият отбор, следвани от два последователни хода от другият.

Важно правило при този ред от двойни ходове е, че една фигура не може да бъде премествана два пъти по време на един двоен ход, т.е. не е позволено по време на двоен ход първият играч да прехвърли фигура в зоната на партньора си, който пък, непосредствено след това, да извърши втория от двата хода със същата фигура.

Други изисквания

Както и в повечето отборни игри от този тип, общуването между партньорите и противниците понякога може да окаже съществено влияние върху хода на играта. Поради това е въведено “правилото на мълчанието”, според което участниците в играта не могат да обменят информация през цялото игрално време. Това, разбира се, може да бъде променено при съгласие между участниците.